Vitajte vo svete inovácií! Sme radi, že vidíme každého hosťa, ktorý si vybral našu spoločnosť pre svoje potreby. Tu nájdete najnovší technologický vývoj a pokročilé riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Sme hrdí na naše inovačné schopnosti a radi sa o ne s vami podelíme.

Vyhlásenie

Informácie uvedené na ("Stránke") slúžia len na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na stránke. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME MAŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO SPOLIEHANIA SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ NA STRÁNKE. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A VAŠE SPOLIEHANIE SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA STRÁNKE JE VÝLUČNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA EXTERNÉ ODKAZY

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť zaslaná prostredníctvom stránky) odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci alebo pochádzajúci od tretích strán alebo odkazy na webové stránky a funkcie v banneroch alebo inej reklame. Takéto externé odkazy nie sú z našej strany skúmané, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ PONÚKANÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN PREPOJENÝMI PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO FUNKCIE PREPOJENEJ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME. NEBUDEME STRANOU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN.

PROFESIONÁLNE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Stránka nemôže a neobsahuje právne poradenstvo. Právne informácie sa poskytujú len na všeobecné informačné a vzdelávacie účely a nenahrádzajú odborné poradenstvo. Preto vám pred prijatím akýchkoľvek opatrení založených na takýchto informáciách odporúčame, aby ste sa poradili s príslušnými odborníkmi. Neposkytujeme žiadne právne poradenstvo. POUŽÍVANIE ALEBO SPOLIEHANIE SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA STRÁNKE JE VÝLUČNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ

Stránka môže obsahovať odkazy na pridružené webové stránky a dostávame partnerskú províziu za akékoľvek nákupy, ktoré urobíte na webových stránkach pridružených spoločností pomocou takýchto odkazov.

POSUDKY ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Stránka môže obsahovať referencie používateľov našich produktov a / alebo služieb. Tieto posudky odrážajú skutočné skúsenosti a názory takýchto používateľov. Tieto skúsenosti sú však osobné pre týchto konkrétnych používateľov a nemusia nevyhnutne reprezentovať všetkých používateľov našich produktov a/alebo služieb. Netvrdíme a nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti. VAŠE INDIVIDUÁLNE VÝSLEDKY SA MÔŽU LÍŠIŤ.

Referencie na stránke sa predkladajú v rôznych formách, ako je text, zvuk a / alebo video, a pred uverejnením ich skontrolujeme.

Názory a názory obsiahnuté v posudkoch patria výlučne individuálnemu používateľovi a neodrážajú naše názory a názory. Nie sme pridružení k používateľom, ktorí poskytujú posudky, a používatelia nie sú za svoje referencie platení ani inak odmeňovaní.