Vitajte vo svete inovácií! Sme radi, že vidíme každého hosťa, ktorý si vybral našu spoločnosť pre svoje potreby. Tu nájdete najnovší technologický vývoj a pokročilé riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Sme hrdí na naše inovačné schopnosti a radi sa o ne s vami podelíme.

Podmienky služby

SÚHLAS S NAŠIMI PRÁVNYMI PODMIENKAMI

My sme ("spoločnosť", "my", "nás" alebo "náš") .

Prevádzkujeme webovú stránku ("stránka"), ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace produkty a služby, ktoré odkazujú alebo odkazujú na tieto právne podmienky ("právne podmienky") (spoločne "služby").

__________

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo poštou na adresu Mlynská 619, 946 34 Bátorove Kosihy, Slovensko.

Tieto právne podmienky predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu ("vy"), a týkajúcu sa vášho prístupu k službám a ich používania. Súhlasíte s tým, že prístupom k službám ste si prečítali, porozumeli a súhlasili ste s tým, že budete viazaní všetkými týmito právnymi podmienkami. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PRÁVNYMI PODMIENKAMI, MÁTE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ SLUŽBY A MUSÍTE OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

O akýchkoľvek plánovaných zmenách služieb, ktoré používate, vás budeme vopred informovať. Upravené právne podmienky nadobudnú účinnosť odoslaním alebo oznámením spoločnosťou [email protected], ako je uvedené v e-mailovej správe. Pokračovaním v používaní služieb po dátume účinnosti akýchkoľvek zmien súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami.

Odporúčame, aby ste si pre svoju evidenciu vytlačili kópiu týchto právnych podmienok.

OBSAH

1. NAŠE SLUŽBY 2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 3. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV 4. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA 5. PRODUKTOV 6. NÁKUPY A PLATBY 7. PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU/VRÁTENIA PEŇAZÍ 8. SOFTVÉR 9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI 11. LICENCIA PRÍSPEVKU 12. POKYNY PRE RECENZIE 13. SOCIÁLNE MÉDIÁ 14. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN 15. RIADENIE SLUŽIEB 16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 17. OZNÁMENIE A ZÁSADY ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH SÚVISIACICH S INFORMAČNÝMI TECHNOLÓGIAMI (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT – DMCA) 18. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE 19. ZMENY A PRERUŠENIA 20. ROZHODNÉ PRÁVO 21. RIEŠENIE SPOROV 22. OPRAVY 23. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI 24. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI 25. ODŠKODNENIE 26. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA 27. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY 28. POUŽÍVATELIA A OBYVATELIA KALIFORNIE 29. RÔZNE 30. NAPÍŠTE NÁM

1. NAŠE SLUŽBY

Informácie poskytované pri používaní služieb nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou ani subjektom v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo používanie bolo v rozpore so zákonom alebo nariadením, alebo ktoré by nás podmienili akoukoľvek registračnou požiadavkou v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať k službám z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výhradne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

Služby nie sú prispôsobené tak, aby boli v súlade s nariadeniami špecifickými pre dané odvetvie (zákon o zodpovednosti za prenos údajov zdravotného poistenia (HIPAA), federálny zákon o riadení informačnej bezpečnosti (FISMA) atď.), takže ak by vaše interakcie podliehali takýmto zákonom, služby nesmiete používať. Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Naše duševné vlastníctvo

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie všetkých práv duševného vlastníctva v našich službách vrátane všetkých zdrojových kódov, databáz, funkcií, softvéru, dizajnu webových lokalít, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky v službách (spoločne "obsah"), ako aj ochranných známok, servisných značiek a log v nich obsiahnutých ("značky").

Náš obsah a značky sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach (a rôznymi ďalšími právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži) a zmluvami v Spojených štátoch amerických a na celom svete.

Obsah a značky sú poskytované v službách alebo prostredníctvom služieb "TAK, AKO SÚ", iba na vaše osobné, nekomerčné použitie alebo interné obchodné účely.

Vaše používanie našich služieb

Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto právne podmienky vrátane nižšie uvedenej časti "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", udeľujeme vám nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na: pristupovať k službám; a stiahnuť alebo vytlačiť kópiu akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste správne získali prístup. výlučne na osobné, nekomerčné použitie alebo interné obchodné účely.

Okrem prípadov uvedených v tejto časti alebo inde v našich právnych podmienkach sa žiadna časť služieb ani obsah ani značky nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu.

Ak chcete služby, obsah alebo značky používať inak, než je uvedené v tejto časti alebo inde v našich právnych podmienkach, obráťte svoju žiadosť na adresu: [email protected]. Ak vám niekedy udelíme povolenie uverejniť, reprodukovať alebo verejne zobraziť akúkoľvek časť našich služieb alebo obsahu, musíte nás identifikovať ako vlastníkov alebo poskytovateľov licencií služieb, obsahu alebo značiek a zabezpečiť, aby sa pri zverejňovaní, reprodukcii alebo zobrazovaní nášho obsahu objavilo alebo bolo viditeľné akékoľvek oznámenie o autorských právach alebo vlastníckych právach.

Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v Službách, Obsahu a Značkách.

Akékoľvek porušenie týchto práv duševného vlastníctva bude predstavovať závažné porušenie našich právnych podmienok a vaše právo používať naše služby okamžite zanikne.

Vaše príspevky a príspevky

Pred použitím našich služieb si pozorne prečítajte túto časť a sekciu "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", aby ste porozumeli (a) právam, ktoré nám udeľujete, a (b) povinnostiam, ktoré máte pri uverejňovaní alebo nahrávaní akéhokoľvek obsahu prostredníctvom služieb.

Príspevky: Priamym odoslaním akejkoľvek otázky, komentára, návrhu, nápadu, spätnej väzby alebo iných informácií o službách ("príspevky") súhlasíte s tým, že nám postúpite všetky práva duševného vlastníctva v takomto príspevku. Súhlasíte s tým, že budeme vlastníkmi tohto príspevku a budeme mať nárok na jeho neobmedzené používanie a šírenie na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez toho, aby sme vás o tom poznali alebo vám za to odmenili.

Príspevky: Služby vás môžu vyzývať, aby ste chatovali, prispievali alebo sa zúčastňovali blogov, diskusných fór, online fór a iných funkcií, počas ktorých môžete vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály pre nás alebo prostredníctvom služieb, vrátane, ale nie výlučne, textu, písomností, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentárov, recenzie, návrhy na hodnotenie, osobné informácie alebo iný materiál ("Príspevky"). Každý príspevok, ktorý je zverejnený, sa tiež považuje za príspevok.

Beriete na vedomie, že Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov Služieb a prípadne prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Keď uverejníte príspevky, udeľujete nám licenciu (vrátane používania vášho mena, ochranných známok a log): Zverejnením akýchkoľvek príspevkov nám udeľujete neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné, bezplatné, plne zaplatené, celosvetové právo a licenciu na: používať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, predávať, ďalej predávať, publikovať, vysielať, pretitulovať, ukladať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, úryvok (úplne alebo čiastočne), a využívať vaše príspevky (okrem iného vrátane vášho obrazu, mena a hlasu) na akýkoľvek účel, komerčný, reklamný alebo iný, na prípravu odvodených diel alebo začlenenie vašich príspevkov do iných diel a na sublicencovanie licencií udelených v tejto sekcii. Naše používanie a distribúcia sa môže uskutočňovať v akomkoľvek mediálnom formáte a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia zahŕňa naše používanie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, podľa toho, čo je relevantné, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, log a osobných a komerčných obrázkov, ktoré poskytnete.

Ste zodpovední za to, čo uverejníte alebo nahráte: Odoslaním príspevkov a/alebo zverejnením príspevkov prostredníctvom ktorejkoľvek časti služieb alebo sprístupnením príspevkov prostredníctvom služieb prepojením vášho účtu prostredníctvom služieb s ktorýmkoľvek z vašich účtov na sociálnych sieťach: potvrďte, že ste si prečítali a súhlasíte s našimi "ZAKÁZANÝMI AKTIVITAMI" a nebudete uverejňovať, odosielať, publikovať, nahrávať ani prenášať prostredníctvom služieb žiadny príspevok, ani uverejňovať žiadny príspevok, ktorý je nezákonný, obťažujúci, nenávistný, škodlivý, hanlivý, obscénny, šikanujúci, urážlivý, diskriminačný, výhražný akejkoľvek osobe alebo skupine, sexuálne explicitný, nepravdivý, nepresný, klamlivý alebo zavádzajúci; v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa vzdávajú akýchkoľvek a všetkých morálnych práv na akýkoľvek takýto príspevok a/alebo príspevok; zaručujete, že všetky takéto príspevky a/alebo príspevky sú pre vás pôvodné alebo že máte potrebné práva a licencie na predkladanie takýchto príspevkov a/alebo príspevkov a že máte plnú právomoc udeliť nám vyššie uvedené práva v súvislosti s vašimi príspevkami a/alebo príspevkami; a zaručujete a vyhlasujete, že vaše príspevky a/alebo príspevky nepredstavujú dôverné informácie. Ste výhradne zodpovední za svoje príspevky a/alebo príspevky a výslovne súhlasíte s tým, že nám nahradíte všetky straty, ktoré môžeme utrpieť v dôsledku vášho porušenia (a) tejto časti, (b) práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany alebo (c) platných zákonov.

Váš obsah môžeme odstrániť alebo upraviť: Hoci nemáme povinnosť monitorovať žiadne príspevky, máme právo kedykoľvek odstrániť alebo upraviť akékoľvek príspevky bez predchádzajúceho upozornenia, ak podľa nášho odôvodneného názoru považujeme takéto príspevky za škodlivé alebo v rozpore s týmito právnymi podmienkami. Ak takéto príspevky odstránime alebo upravíme, môžeme tiež pozastaviť alebo deaktivovať váš účet a nahlásiť vás príslušným orgánom.

Porušenie autorských práv

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Ak si myslíte, že akýkoľvek materiál dostupný v službách alebo prostredníctvom nich porušuje autorské práva, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou, okamžite si prečítajte nižšie uvedenú časť "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)" (OZNÁMENIE A PRAVIDLÁ).

3. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Používaním služieb vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré odošlete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete zachovávať presnosť týchto informácií a podľa potreby tieto registračné informácie okamžite aktualizovať; (3) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto právne podmienky; (4) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko; (5) nebudete pristupovať k službám automatizovanými alebo inými ako ľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak; (6) nebudete používať služby na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (7) vaše používanie služieb nebude porušovať žiadne platné zákony ani predpisy.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie služieb (alebo akejkoľvek ich časti).

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Ak chcete používať služby, môže sa od vás vyžadovať registrácia. Súhlasíte s tým, že svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovední za každé použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať alebo zmeniť používateľské meno, ktoré si vyberiete, ak podľa vlastného uváženia rozhodneme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

5. PRODUKTY

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti o produktoch dostupných v službách. Nezaručujeme však, že farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti o produktoch budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných chýb a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a detaily produktov. Všetky produkty závisia od dostupnosti a nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu prerušiť akékoľvek produkty. Zmeny cien všetkých produktov vyhradené.

6. NÁKUPY A PLATBY

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom služieb. Ďalej súhlasíte s okamžitou aktualizáciou informácií o účte a platobných informáciách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu vypršania platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať. Daň z predaja bude pripočítaná k cene nákupov podľa toho, ako to považujeme za potrebné. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré sú v tom čase platné pre vaše nákupy, a všetky príslušné prepravné poplatky a oprávňujete nás účtovať vybranému poskytovateľovi platieb akékoľvek takéto sumy pri zadávaní objednávky. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo chyby v cenách, aj keď sme už požiadali alebo dostali platbu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom služieb. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané rovnakým zákazníckym účtom alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakým spôsobom platby a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného úsudku zrejme zadali predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

7. PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU/VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pred uskutočnením akýchkoľvek nákupov si prečítajte naše pravidlá vrátenia tovaru zverejnené v službách.

8. SOFTVÉR

Môžeme zahrnúť softvér na použitie v súvislosti s našimi službami. Ak je k takémuto softvéru pripojená licenčná zmluva koncového používateľa (EULA), vaše používanie softvéru sa bude riadiť podmienkami zmluvy EULA. Ak takýto softvér nie je sprevádzaný zmluvou EULA, udeľujeme vám nevýhradnú, odvolateľnú, osobnú a neprenosnú licenciu na používanie takéhoto softvéru výlučne v súvislosti s našimi službami a v súlade s týmito právnymi podmienkami. Akýkoľvek softvér a akákoľvek súvisiaca dokumentácia sa poskytuje "TAK, AKO JE" bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv. Akceptujete akékoľvek a všetky riziká vyplývajúce z používania alebo výkonu akéhokoľvek softvéru. Žiadny softvér nesmiete reprodukovať ani redistribuovať bez toho, aby to bolo v súlade so zmluvou EULA alebo týmito právnymi podmienkami.

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

K službám nesmiete pristupovať ani ich používať na žiadny iný účel, než na ktorý služby sprístupňujeme. Služby sa nesmú používať v súvislosti so žiadnymi komerčnými snahami okrem tých, ktoré sú nami výslovne schválené alebo schválené.

Ako používateľ služieb súhlasíte s tým, že nebudete:

10. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Služby vás môžu vyzývať, aby ste chatovali, prispievali alebo sa zúčastňovali blogov, diskusných fór, online fór a iných funkcií, a môžu vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, vykonávať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály pre nás alebo v rámci služieb, okrem iného vrátane textu, písomností, videa, zvuku, fotografie, grafiky, komentáre, návrhy alebo osobné informácie alebo iný materiál (súhrnne "príspevky"). Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov Služieb a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek príspevkami, ktoré poskytnete, sa preto môže zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akékoľvek príspevky, vyhlasujete a zaručujete, že:

Akékoľvek používanie služieb v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto právne podmienky a môže mať okrem iného za následok ukončenie alebo pozastavenie vašich práv na používanie služieb.

11. LICENCIA NA PRÍSPEVOK

Zverejnením vašich príspevkov v ktorejkoľvek časti služieb alebo sprístupnením príspevkov k službám prepojením vášho účtu zo služieb s ktorýmkoľvek z vašich účtov na sociálnych sieťach automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť nám neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné a bezplatné, plne zaplatené, celosvetové právo a licenciu na hosťovanie, používanie, kopírovanie, reprodukciu, zverejňovanie, predaj, ďalší predaj, publikovanie, vysielanie, premenovanie, archiváciu, ukladanie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, preformátovanie, preklad, prenos, výňatok (úplne alebo čiastočne) a distribúciu takýchto príspevkov (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek účel, komerčný, reklamný alebo iný, a na prípravu odvodených diel, alebo začleniť takéto príspevky do iných diel a udeľovať a povoľovať sublicencie vyššie uvedeného. Použitie a distribúcia sa môže vyskytnúť v akomkoľvek mediálnom formáte a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia sa bude vzťahovať na akúkoľvek formu, médium alebo technológiu, ktorá je teraz známa alebo bude vyvinutá neskôr, a zahŕňa naše používanie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, podľa toho, čo je vhodné, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, log a osobných a komerčných obrázkov, ktoré poskytnete. Vzdávate sa všetkých morálnych práv na svoje príspevky a zaručujete, že morálne práva neboli vo vašich príspevkoch uplatnené inak.

Neuplatňujeme žiadne vlastníctvo vašich príspevkov. Ponechávate si plné vlastníctvo všetkých svojich príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia ani vyhlásenia vo vašich príspevkoch, ktoré poskytnete v akejkoľvek oblasti služieb. Ste výhradne zodpovední za svoje príspevky do služieb a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a zdržíte sa akýchkoľvek právnych krokov proti nám v súvislosti s vašimi príspevkami.

Máme právo podľa vlastného a absolútneho uváženia (1) upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek príspevky; (2) zmeniť kategorizáciu akýchkoľvek príspevkov tak, aby boli umiestnené na vhodnejších miestach v rámci služieb; a (3) predbežne skontrolovať alebo vymazať akékoľvek príspevky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme žiadnu povinnosť monitorovať vaše príspevky.

12. USMERNENIA PRE PRESKÚMANIA

Môžeme vám poskytnúť oblasti v službách, kde môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte spĺňať nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať priamu skúsenosť s hodnotenou osobou/subjektom; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy ani urážlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy na základe náboženstva, rasy, pohlavia, národnostného pôvodu, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) nemali by ste byť spojení s konkurenciou, ak uverejňujete negatívne recenzie; (6) nemali by ste robiť žiadne závery o zákonnosti konania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nesmiete organizovať kampaň, ktorá by povzbudzovala ostatných, aby uverejňovali recenzie, či už pozitívne alebo negatívne.

Recenzie môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať recenzie alebo mazať recenzie, aj keď niekto považuje recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie neschvaľujeme a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory žiadnej z našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nepreberáme zodpovednosť za žiadnu kontrolu ani za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek kontroly. Zverejnením hodnotenia nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne zaplatené, prevoditeľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, vykonávanie a/alebo distribúciu všetkého obsahu súvisiaceho s recenziou.

13. SOCIÁLNE MÉDIÁ

V rámci funkčnosti služieb môžete prepojiť svoj účet s online účtami, ktoré máte u poskytovateľov služieb tretích strán (každý takýto účet sa nazýva "účet tretej strany"), a to buď: (1) poskytnutím prihlasovacích údajov k účtu tretej strany prostredníctvom služieb; alebo (2) umožniť nám prístup k vášmu účtu tretej strany, ako to povoľujú platné zmluvné podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie každého účtu tretej strany. Vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení zverejniť nám svoje prihlasovacie údaje k účtu tretej strany a/alebo nám poskytnúť prístup k vášmu účtu tretej strany bez toho, aby ste porušili ktorúkoľvek z podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie príslušného účtu tretej strany, a bez toho, aby ste nás zaviazali zaplatiť akékoľvek poplatky alebo nás podrobiť akýmkoľvek obmedzeniam používania uloženým poskytovateľom služieb tretej strany účtu tretej strany. Udelením prístupu k akýmkoľvek účtom tretích strán beriete na vedomie, že (1) môžeme pristupovať, sprístupňovať a ukladať (ak je to relevantné) akýkoľvek obsah, ktorý ste poskytli a uložili vo svojom účte tretej strany ("obsah sociálnej siete"), aby bol dostupný v službách a prostredníctvom služieb prostredníctvom vášho účtu, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek zoznamov priateľov, a (2) môžeme odoslať a získať z vášho účtu tretej strany ďalšie informácie v rozsahu, v akom budete upozornení, keď prepojíte svoj účet s účtom tretej strany. V závislosti od účtov tretích strán, ktoré si vyberiete, a s výhradou nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste nastavili v takýchto účtoch tretích strán, môžu byť informácie umožňujúce zistenie totožnosti, ktoré zverejníte vo svojich účtoch tretích strán, dostupné vo vašom účte v službách a prostredníctvom neho. Upozorňujeme, že ak účet tretej strany alebo súvisiaca služba prestane byť k dispozícii alebo poskytovateľ služieb tretej strany ukončí náš prístup k takémuto účtu tretej strany, obsah sociálnych sietí už nemusí byť k dispozícii v službách a prostredníctvom nich. Budete mať možnosť kedykoľvek zakázať prepojenie medzi svojím účtom v službách a účtami tretích strán. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZŤAH S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPOJENÝMI S VAŠIMI ÚČTAMI TRETÍCH STRÁN SA RIADI VÝLUČNE VAŠOU ZMLUVOU (ZMLUVAMI) S TAKÝMITO POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. Nesnažíme sa kontrolovať žiadny obsah sociálnych sietí na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, presnosti, zákonnosti alebo neporušenia cudzích práv, a nie sme zodpovední za žiadny obsah sociálnych sietí. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať k vášmu e-mailovému adresáru spojenému s účtom tretej strany a k vášmu zoznamu kontaktov uloženému vo vašom mobilnom zariadení alebo tablete výlučne na účely identifikácie a informovania vás o tých kontaktoch, ktoré sa tiež zaregistrovali na používanie služieb. Spojenie medzi službami a účtom tretej strany môžete deaktivovať tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie alebo prostredníctvom nastavení účtu (ak je to relevantné). Pokúsime sa vymazať všetky informácie uložené na našich serveroch, ktoré boli získané prostredníctvom takéhoto účtu tretej strany, okrem používateľského mena a profilového obrázka, ktoré sa spoja s vaším účtom.

14. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať (alebo vám môžu byť zaslané prostredníctvom stránky) odkazy na iné webové stránky ("webové stránky tretích strán"), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, dizajny, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky patriace tretím stranám alebo pochádzajúce od tretích strán ("obsah tretích strán"). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán nie sú z našej strany skúmané, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nie sme zodpovední za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom služieb, ani za žiadny obsah tretích strán zverejnený, dostupný prostredníctvom alebo nainštalovaný zo služieb vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo tretej strane Obsah. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo schválenie z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť služby a vstúpiť na webové stránky tretích strán alebo používať alebo inštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí toho, že tieto právne podmienky sa už neuplatňujú. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete zo služieb, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo služieb. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových stránok tretích strán, sa uskutočnia prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a nepreberáme žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takýmto nákupom, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nepodporujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a budete nás považovať za bezúhonných za akúkoľvek škodu spôsobenú nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete považovať za vinných za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo ujmu, ktorá vám bola spôsobená v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z akéhokoľvek obsahu tretích strán alebo akéhokoľvek kontaktu s webovými stránkami tretích strán.

15. RIADENIE SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť: (1) monitorovať služby z hľadiska porušenia týchto právnych podmienok; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto právne podmienky, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (pokiaľ je to technologicky možné) ktorýkoľvek z vašich príspevkov alebo akúkoľvek ich časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, oznámenia alebo zodpovednosti odstrániť zo služieb alebo inak zablokovať všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať služby spôsobom, ktorý je určený na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania služieb.

16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Staráme sa o súkromie a bezpečnosť údajov. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov. Používaním služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú začlenené do týchto právnych podmienok. Upozorňujeme, že služby sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve. Ak pristupujete k službám z ktoréhokoľvek iného regiónu sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Spojenom kráľovstve, potom prostredníctvom vášho ďalšieho používania služieb prenášate svoje údaje do Spojeného kráľovstva a výslovne súhlasíte s prenosom vašich údajov do Spojeného kráľovstva a ich spracovaním v Spojenom kráľovstve.

17. OZNÁMENIE A ZÁSADY ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH SÚVISIACICH S INFORMAČNÝMI TECHNOLÓGIAMI (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT – DMCA)

Oznámenia

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Ak si myslíte, že akýkoľvek materiál dostupný v službách alebo prostredníctvom nich porušuje autorské práva, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou, okamžite o tom informujte nášho určeného zástupcu pre autorské práva pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie ("oznámenie"). Kópia vášho oznámenia bude zaslaná osobe, ktorá zverejnila alebo uložila materiál adresovaný v oznámení. Upozorňujeme, že podľa federálneho zákona môžete niesť zodpovednosť za škody, ak v oznámení uvediete podstatné nepravdivé vyhlásenia. Ak si teda nie ste istí, či materiál, ktorý sa nachádza v službách alebo s ktorými služby súvisia, porušuje vaše autorské práva, mali by ste zvážiť najprv kontaktovanie právnika.

Všetky oznámenia by mali spĺňať požiadavky DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) a obsahovať nasledujúce informácie: (1) fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené; (2) identifikácia diela chráneného autorskými právami, o ktorom sa tvrdí, že bolo porušené, alebo ak sa oznámenie vzťahuje na viacero diel chránených autorskými právami v rámci služieb, reprezentatívny zoznam takýchto diel v službách; (3) identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom porušovania práv a ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému má byť znemožnený prístup, a informácie primerane dostatočné na to, aby nám umožnili lokalizovať materiál; (4) informácie primerane dostatočné na to, aby nám umožnili kontaktovať sťažujúcu sa stranu, ako je adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, e-mailová adresa, na ktorej je možné kontaktovať sťažujúcu sa stranu; (5) vyhlásenie, že sťažujúca sa strana je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a (6) vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a pod hrozbou trestu krivej prísahy, že sťažujúca sa strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Odpor voči oznámeniu

Ak sa domnievate, že váš vlastný materiál chránený autorskými právami bol odstránený zo služieb v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie, môžete [nám/nášmu určenému zástupcovi pre autorské práva] odoslať písomný odpor voči oznámeniu pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (ďalej len "odpor voči oznámeniu"). Aby bol váš odpor voči oznámeniu účinný podľa zákona DMCA, musí obsahovať v podstate nasledujúce informácie: (1) identifikáciu materiálu, ktorý bol odstránený alebo zakázaný, a miesto, kde sa materiál objavil pred jeho odstránením alebo zakázaním; (2) vyhlásenie, že súhlasíte s jurisdikciou federálneho okresného súdu, v ktorom sa nachádza vaša adresa, alebo ak je vaša adresa mimo Spojených štátov amerických, pre akýkoľvek súdny okres, v ktorom sa nachádzame; (3) vyhlásenie, že prijmete doručovanie písomností od strany, ktorá podala oznámenie, alebo od zástupcu strany; (4) vaše meno, adresu a telefónne číslo; (5) vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že ste v dobrej viere presvedčení, že príslušný materiál bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku chyby alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý sa má odstrániť alebo zablokovať; a (6) váš fyzický alebo elektronický podpis.

Ak nám pošlete platný, písomný odpor voči oznámeniu, ktorý spĺňa požiadavky opísané vyššie, obnovíme váš odstránený alebo zakázaný materiál, pokiaľ najprv nedostaneme oznámenie od strany, ktorá oznámenie podáva, v ktorom nás informuje, že táto strana podala súdnu žalobu, aby vám zabránila zapojiť sa do činností porušujúcich autorské práva súvisiacich s príslušným materiálom. Upozorňujeme, že ak podstatne skreslíte, že zakázaný alebo odstránený obsah bol odstránený omylom alebo nesprávnou identifikáciou, môžete niesť zodpovednosť za škody vrátane nákladov a poplatkov za právne zastúpenie. Podanie falošného odporu voči oznámeniu predstavuje krivú prísahu.

Určený zástupca pre autorské práva

18. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE

Tieto právne podmienky zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas vášho používania služieb. BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENOK SI VYHRADZUJEME PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ OZNÁMENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A ICH POUŽÍVANIE (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH ADRIES IP) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK ZASTÚPENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PRÁVNYCH PODMIENKACH ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA. PODĽA NÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA MÔŽEME KEDYKOĽVEK UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ V SLUŽBÁCH ALEBO ODSTRÁNIŤ VÁŠ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI, BEZ VAROVANIA.

Ak váš účet z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme, máte zakázané zaregistrovať sa a vytvoriť si nový účet pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, aj keď môžete konať v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky, okrem iného vrátane občianskoprávnej, trestnej a súdnej nápravy.

19. ZMENY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah služieb kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie o našich službách. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť všetky služby alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania služieb.

Nemôžeme zaručiť, že služby budú vždy dostupné. Môžu sa vyskytnúť problémy s hardvérom, softvérom alebo iným spôsobom alebo môže byť potrebné vykonať údržbu súvisiacu so službami, čo môže viesť k prerušeniam, oneskoreniam alebo chybám. Vyhradzujeme si právo zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť služby kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou získať prístup k službám alebo ich používať počas akéhokoľvek výpadku alebo ukončenia poskytovania služieb. Nič v týchto právnych podmienkach sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať služby alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto právne podmienky sa riadia a interpretujú podľa zákonov Anglicka a výslovne sa uplatňuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Ak máte obvyklý pobyt v EÚ, USA alebo v ktorejkoľvek z ďalších 62 krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú záväzné ustanovenia zákona v krajine vášho pobytu. To znamená, že si môžete uplatniť nárok na obranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito právnymi podmienkami v Anglicku alebo v ktorejkoľvek krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, v ktorej máte bydlisko.

21. RIEŠENIE SPOROV

Záväzné rozhodcovské konanie

Ak ste rezidentom Európskej únie, všetky spory vyplývajúce z týchto právnych podmienok alebo súvisiace s nimi bude riešiť rozhodca vymenovaný v súlade s rozhodcovským konaním a vnútornými pravidlami Európskeho rozhodcovského súdu, ktorý je súčasťou Európskeho rozhodcovského centra so sídlom v Štrasburgu. Miestom takéhoto rozhodcovského konania bude Anglicko. Prevládajúcim jazykom konania je angličtina. Rozhodným právom pre tieto konania sú zákony Anglicka.

Ak ste rezidentom Spojených štátov amerických, spory sa budú riešiť rozhodcovským konaním v Spojených štátoch amerických. Rozhodným právom pre tieto konania sú zákony USA.

Pre osoby s bydliskom v ktorejkoľvek inej krajine je miesto rozhodcovského konania a postupy rovnaké ako tie, ktoré sú stanovené pre osoby s pobytom v Európskej únii.

Obmedzenia

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa obmedzí na spor medzi stranami individuálne. V plnom rozsahu povolenom zákonom (a) žiadne rozhodcovské konanie nebude spojené so žiadnym iným konaním; (b) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek Spor rozhodnutý na základe skupinovej žaloby alebo aby sa použili postupy skupinovej žaloby; a (c) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie, aby bol akýkoľvek Spor predložený v údajnej reprezentatívnej funkcii v mene širokej verejnosti alebo akýchkoľvek iných osôb.

Výnimky z rozhodcovského konania

Zmluvné strany súhlasia s tým, že nasledujúce spory nepodliehajú vyššie uvedeným ustanoveniam týkajúcim sa záväzného rozhodcovského konania: a) akékoľvek spory, ktorých cieľom je presadiť alebo chrániť, alebo ktoré sa týkajú platnosti akýchkoľvek práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek spor súvisiaci alebo vyplývajúci z obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia; a c) akýkoľvek nárok na súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania. Ak sa toto ustanovenie uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné, potom sa žiadna zo strán nerozhodne rozhodovať v rozhodcovskom konaní žiadny spor spadajúci do tej časti tohto ustanovenia, ktorá sa považuje za nezákonnú alebo nevynútiteľnú, a takýto spor rozhodne súd príslušnej jurisdikcie v rámci súdov uvedených pre jurisdikciu vyššie a zmluvné strany súhlasia s tým, že sa podrobia osobnej jurisdikcii tohto súdu.

22. KOREKCIE

V službách môžu existovať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie v službách bez predchádzajúceho upozornenia.

23. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ A AKO SÚ DOSTUPNÉ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI A ICH POUŽÍVANÍM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA O PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽIEB ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ PREPOJENÝCH SO SLUŽBAMI A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, CHYBY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) ZRANENIE OSÔB ALEBO POŠKODENIE MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU K SLUŽBÁM A ICH POUŽÍVANIA, (3) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ V NICH ULOŽENÝCH, (4) AKÉHOKOĽVEK PRERUŠENIA ALEBO ZASTAVENIA PRENOSU DO ALEBO ZO SLUŽIEB, (5) AKÝCHKOĽVEK CHÝB, VÍRUSOV, TRÓJSKYCH KONÍ ALEBO PODOBNE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENÁŠANÉ DO ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENESENÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÚ ALEBO PONÚKANÚ TREŤOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ PREPOJENEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE UVEDENEJ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME A NEBUDEME STRANOU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZODPOVEDÁME ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. ROVNAKO AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MALI BY STE POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE.

24. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRÍJMU, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO JE V ROZPORE S TÝMTO DOKUMENTOM, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÝKOĽVEK DÔVOD A BEZ OHĽADU NA FORMU ŽALOBY BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE NÁM ZAPLATILI, AK NEJAKÁ EXISTUJE, POČAS OBDOBIA ŠIESTICH (6) MESIACOV PRED VZNIKOM AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ŽALOBY. NIEKTORÉ ZÁKONY ŠTÁTOV USA A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. AK SA NA VÁS VZŤAHUJÚ TIETO ZÁKONY, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.

25. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodňovať a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, agentov, partnerov a zamestnancov, pred a proti akejkoľvek strate, poškodeniu, zodpovednosti, nároku alebo požiadavke vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastúpenie, ktoré urobí akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplýva z: (1) vašich príspevkov; (2) používanie služieb; (3) porušenie týchto právnych podmienok; (4) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk stanovených v týchto právnych podmienkach; (5) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (6) akékoľvek zjavné škodlivé konanie voči akémukoľvek inému používateľovi služieb, s ktorým ste sa prostredníctvom služieb spojili. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a súhlasíte s tým, že budete na vaše náklady spolupracovať s našou obhajobou takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, konaní alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, keď sa o tom dozvieme.

26. UŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete do služieb na účely riadenia výkonu služieb, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania služieb. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, ste výhradne zodpovední za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou služieb. Súhlasíte s tým, že nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči vám za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýchkoľvek takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúceho z takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

27. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva služieb, zasielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky zmluvy, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a v rámci služieb, spĺňajú všetky právne požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH INICIOVANÝCH ALEBO DOKONČENÝCH NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, predpisov, pravidiel, vyhlášok alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo poskytovania kreditov akýmikoľvek inými prostriedkami ako elektronickými prostriedkami.

28. POUŽÍVATELIA A OBYVATELIA KALIFORNIE

Ak akákoľvek sťažnosť u nás nie je uspokojivo vyriešená, môžete sa obrátiť na oddelenie pomoci pri vybavovaní sťažností divízie spotrebiteľských služieb kalifornského ministerstva spotrebiteľských záležitostí písomne na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 alebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 alebo (916) 445-1254.

29. RÔZNE

Tieto právne podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré zverejňujeme v službách alebo v súvislosti so službami, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše neuplatnenie alebo nevymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto právnych podmienok nebude fungovať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto právne podmienky platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Niektoré alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nezodpovedáme ani neručíme za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú akoukoľvek príčinou, ktorú nemôžeme primerane ovplyvniť. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto právnych podmienok je nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa považuje za oddeliteľné od týchto právnych podmienok a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení. Medzi vami a nami neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah vytvorený v dôsledku týchto právnych podmienok alebo používania služieb. Súhlasíte s tým, že tieto právne podmienky nebudú vykladané proti nám na základe toho, že sme ich vypracovali. Týmto sa vzdávate všetkých námietok, ktoré môžete mať na základe elektronickej formy týchto právnych podmienok a nepodpísania stranami tejto zmluvy na vykonanie týchto právnych podmienok.

30. NAPÍŠTE NÁM

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa služieb alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania služieb, kontaktujte nás na adrese:

Mlynská 619, 946 34 Bátorove Kosihy, Slovensko

+421 33/644 81 95

{Maadinloww}